Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego "Biura Centrum" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego badania

Data publikacji: 29.10.2018

 

 

 

 

 

Katowice, 29 październik 2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki „Biuro Centrum”


"Biuro Centrum" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Biura Centrum” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego badania.
Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia
19 listopada 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie
"Biuro Centrum" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018”.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawierać: formularz ofertowy oraz wymagane dokumenty i oświadczenia.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone.
4. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Oczekiwania wobec biegłego rewidenta
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).
2. Przeprowadzenie w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 r. i zakończenia go w 1 kwartale 2019 roku, wraz z pisemnym Sprawozdaniem z badania.
3. Uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia Sprawozdania z przeprowadzonego badania, w przypadku gdy Rada Nadzorcza Spółki wyrazi taką wolę.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o biegłym rewidencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
2. Oświadczenie o wyznaczeniu kluczowego biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, który będzie przeprowadzał badanie.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem.
5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej.
Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony „Biuro Centrum” Sp. z o. o. prosimy kontaktować się z Panem Adrianem Kaczmarek: tel.: 32 207 22-09
e-mail: a.kaczmarek@biurocentrum.com.pl