Konkurs na stanowiska Członków Zarządu Spółki

Data publikacji: 13.03.2018

 

                                                                                                          Załącznik do uchwały RN nr 2/2018 z 7.03.2018r.

RADA NADZORCZA
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
ogłasza :
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
6. niekaralność.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
4. kserokopię dowodu osobistego,
5. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy,
6. oświadczenia o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- niekaralności i braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
7. wskazanie adresu do korespondencji i numeru telefonu.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach” w terminie do dnia 28 marca 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach pod adres ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, pokój nr 189 (parter), do godz.15.00.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29 marca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 6 kwietnia 2018 r.

O wyznaczonym przez Radę Nadzorczą miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem, oceniane będą w szczególności:
a) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
e) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym za pisemnym wnioskiem mogą odebrać zestaw podstawowych informacji o Spółce w terminie do 7 dni roboczych, począwszy od następnego dnia od ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, pokój nr 189 (parter), w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające jakiegokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem. Dokumenty nie odebrane przez Kandydatów w terminie 2 miesięcy od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną zniszczone.

Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

 

 

                                                                                                         Załącznik do Uchwały RN nr 3/2018 z 07.03.2018r.

RADA NADZORCZA
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
ogłasza :
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO
Wiceprezes Zarządu
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
6. niekaralność.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
4. kserokopię dowodu osobistego,
5. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy,
6. oświadczenia o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- niekaralności i braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
7. wskazanie adresu do korespondencji i numeru telefonu.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach” w terminie do dnia 28 marca 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach pod adres ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, pokój nr 189 (parter), do godz.15.00.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29 marca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

O wyznaczonym przez Radę Nadzorczą miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem, oceniane będą w szczególności:
a) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
e) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym za pisemnym wnioskiem mogą odebrać zestaw podstawowych informacji o Spółce w terminie do 7 dni roboczych, począwszy od następnego dnia od ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Spółki w Katowicach pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, pokój nr 189 (parter), w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające jakiegokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane przez Kandydatów w terminie 2 miesięcy od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną zniszczone.

Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.