Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BESTPOL- Andrzej Grolik.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 21.09.2017 r.

Szanowni Państwo,
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na następujące usługi:
• przegląd i remont gaśnic,
• pomiary hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
• wymianę hydrantów wewnętrznych,
• pomiary zaworów hydrantowych,
• pomiary instalacji nadciśnieniowej zabezpieczającej przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały w rozbiciu na ceny jednostkowe.
2. Opis organizacji prac uwzględniający niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
3. Czas realizacji od podpisania umowy.
4. Referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku o podobnym charakterze.
5. Uprawnienia oferenta (preferowany co najmniej technik pożarnictwa).
6. Gwarancję obsługi obiektu w zakresie, który obejmuje konkurs przez 24 h przez 7 dni w tygodniu w przypadku awarii.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 20.09.2017 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

Katowice, 11.09.2017 r.

Szanowni Państwo,
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej żeliwnej na nową (może być PCV) w następujących pomieszczeniach:
 toalety damskie – instalacje ø 110 : ø 75
 toalety męskie – instalacje ø 70
 szachty techniczne – piony ø 110 z odgałęzieniami ø 75 (prace należy prowadzić technikami wysokościowymi).
Wykonywanie prac możliwe jest w dni wolne od pracy.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały dla:
 jednej toalety damskiej
 jednej toalety męskiej
 wymiany pionu na długości między pomostami technicznymi, tj. 3 piętra
2. Kosztorys dla poszczególnych pomieszczeń (toaleta damska, toaleta męska, pion
w szachcie technicznym).
3. Referencje z prac wykonanych w ostatnim roku w zakresie instalacji w obiektach użyteczności publicznej.
4. Polisa ubezpieczeniowa.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 25.09.2017 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

 

Katowice, 08.09.2017r.


„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie konserwacji
i naprawy 8 sprężonych dźwigarów nośnych o pow. całkowitej 862,03 m2.
Prace należy wykonać zgodnie z załączoną „Technologią wykonania konserwacji sprężonych dźwigarów nośnych trzonów żelbetonowych obiektu Biuro Centrum” i obejmować następujące operacje:
1. Usunięcie starych powłok malarskich.
2. Wypełnienie materiałem uszczelniającym rys i pęknięć.
3. Hydrofobizacja naprawianych powierzchni.
4. Malowanie technologia Keim Concretal – dwie warstwy.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały, jako wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac.
2. Opis organizacji prac uwzględniający niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
3. Czas realizacji od podpisania umowy.
4. Referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku o podobnym charakterze.
5. Polisa ubezpieczeniowa.
6. Dodatkowym atutem oferty będzie posiadanie przeszkolonych pracowników z zakresu technik konserwacji materiałami KEIM CONKRETAL.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 10.09.2017 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji lokalnej na obiekcie, prosimy o kontakt z dyrektorem ds. techniczno-eksploatacyjnych P. Leszkiem Nowakiem tel. 32 207-21-82.

 

Technologia wykonania - kliknij aby zobaczyć treść

 

Katowice, 29.08.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM Mariusz Brzychcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice 5 lipca 2017r.