Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BHP PROTECT SYSTEM. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

 Katowice, 12.06.2017r.

Katowice, dnia 8.06.2017 r.


Szanowni Państwo,
"Biuro Centrum" Sp. z o.o. w Katowicach przekazuje, do wiadomości potencjalnych Oferentów, odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Oferentów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu dotyczącym wyboru podmiotu świadczącego usługę obsługi prawnej i zastępstwa procesowego (ogłoszenie z dnia 31.05.2017r.):

PYTANIE 1
W jaki sposób będzie dokonywana ocena w zakresie doświadczenia?
ODPOWIEDŹ:
- okresu funkcjonowania na rynku;
- specyfiki profilu działalności i formy prawnej klientów obsługiwanych przez oferenta

PYTANIE 2
do której godziny w dniu 9.06.2017r. należy składać oferty?
ODPOWIEDŹ:
Do godz. 16:00.

 

Zarząd „Biura Centrum” Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy „Twój Strażak”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postepowaniu ofertowym.

 

 


Katowice, dnia 6.06.2017 r.


Szanowni Państwo,
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach przekazuje, do wiadomości potencjalnych Oferentów, odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Oferentów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu dotyczącym wyboru podmiotu świadczącego usługę obsługi prawnej i zastępstwa procesowego (ogłoszenie z dnia 31.05.2017r.):

PYTANIE 1
Co Państwo mają na myśli wskazując, że oczekują Państwo reprezentacji Spółki na spotkaniach i konferencjach w ramach doradztwa biznesowego? Czy mogliby Państwo wymienić, na jakich (ew., jakiego rodzaju) konferencjach i spotkaniach podmiot wybrany w ramach przetargu miałby reprezentować Spółkę i jaką miałby pełnić rolę na tych spotkaniach i konferencjach?
ODPOWIEDŹ:
Reprezentacja Spółki na spotkaniach i konferencjach w ramach doradztwa biznesowego obejmuje uczestnictwo pracownika Oferenta bądź samodzielnie bądź, jako wsparcie prawne Pracowników „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach

PYTANIE 2
Co Państwo rozumieją poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami zainteresowanymi w Polsce i za granicą – w ramach doradztwa biznesowego? Czy oczekują Państwo, aby podmiot wybrany w ramach przetargu pełnił funkcje pośrednika lub też agenta i nawiązywał kontakty biznesowe na rzecz Spółki?
ODPOWIEDŹ:
Wskazana wyżej usługa obejmuje wsparcie pracownika Oferenta w toku wszelkich czynności związanych z nawiązywaniem przez „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach relacji biznesowych. Usługa ta nie obejmuje swoim zakresem realizacji zadań pośrednika bądź agenta.

PYTANIE 3
Dodatkowo w zakresie kryteriów oceny oferty proszę o wskazanie, w jaki sposób ustalać będą Państwo najkorzystniejszą cenę. Skoro ryczałtowo przewidujecie Państwo 16 godzin pracy miesięcznie, a pozostała część wynagrodzenia wyliczana będzie przy wykorzystaniu odrębnej stawki godzinowej, to istotne jest, jaką wagę przypisujecie Państwo do stawki godzinowej w ramach ryczałtu 16 godzin, a jaką do stawki godzinowej obowiązującej po wykorzystaniu ryczałtu?

ODPOWIEDŹ:
Zarówno stawka godzinowa w ramach ryczałtu 16 godzin, jak i stawka godzinowa obowiązująca po wykorzystaniu ryczałtu będzie traktowana w sposób kompleksowy, jako jedna wielkość (kryterium) podlegające ocenie.

 

 

 

Katowice, dnia 5.06.2017 r.


Szanowni Państwo,
Biuro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach przekazuje, do wiadomości potencjalnych Oferentów, odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Oferentów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu dotyczącym wyboru podmiotu świadczącego usługę obsługi prawnej i zastępstwa procesowego (ogłoszenie z dnia 31.05.2017r.):
PYTANIE 1
Proszę o informację, czy można złożyć ofertę o treści podanej poniżej, również mailem.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z ogłoszeniem, oferty winny być złożone w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Obsługa prawna – oferta”. Oferty mogą być:
 złożone osobiście w Sekretariacie „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
lub
 przesłane drogą pocztową na adres: Sekretariat „Biuro Centrum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Zgodnie z powyższymi zapisami, nie istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej (przesłanie drogą korespondencji mailowej).

PYTANIE 2
Termin składania ofert upływa w dniu 09 czerwca 2017 r. (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Czy powyższe należy rozumieć w ten sposób, że wysłanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, może mieć miejsce najpóźniej w dniu 9.06.br. do godziny 24.00?

ODPOWIEDŹ:
Tak, w przypadku wysyłki oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, wysyłka winna nastąpić najpóźniej do godz. 24.00 w dniu 9 czerwca 2017r.

PYTANIE 3
Oferta winna uwzględniać:
a) Stawkę godzinową netto przy założeniu 16 (słownie: szesnastu) godzin realizacji wyżej wymienionych czynności doradczych w skali miesiąca
b) Stawkę godzinową netto po przekroczeniu wskazanej wyżej ilości godzin realizacji czynności doradczych w skali miesiąca.
Czy powyższe należy rozumieć w ten sposób, że przyszły oblat świadczył będzie pomoc prawną w wymiarze 16 godzin w miesiącu w siedzibie spółki, a stawki godzinowe mogą się różnić odnośnie zakresu podanego w lit. a) oraz ad b).

ODPOWIEDŹ:
Wymagany przez Zamawiającego czas świadczenia czynności objętych ogłoszeniem wynosi 16 godzin. Zamawiający nie wymaga bezwzględnej obecności realizującego usługę w siedzibie Spółki w pełnym czasie świadczenia usługi, a jedynie w sytuacji, gdy charakter danej czynności będzie wymagał obecności realizującego usługę w siedzibie Spółki. Szczegółowe dane dotyczące tej kwestii będą ustalone w umowie na świadczenie usług objętych przedmiotowym postępowaniem.
Stawka godzinowa netto dla obsługi prawnej świadczonej w czasie przekraczającym 16 godzin w miesiącu może różnić się od stawki godzinowej proponowanej dla podstawowego czasu świadczenia usług, tj. 16 godzin.

 


PYTANIE 4:
Od kiedy pomoc prawna miałaby być świadczona? Czy na podstawie faktury? Czy przez jednego pełnomocnika, czy więcej osób? Inne istotne uwagi z Państwa strony.

ODPOWIEDŹ:
Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia obsługi prawnej - 1 lipca 2017r.
Podstawą rozliczeń pomiędzy Stronami będzie miesięczna faktura (szczegółowe warunki podstaw jej wystawienia, terminów płatności zostaną ustalone w umowie na realizację usługi objętej niniejszym postępowaniem).
Na obecnym etapie postępowania, Zamawiający nie określa liczby osób (pełnomocników) zaangażowanych, po stronie Oferenta, w realizację usługi z tym zastrzeżeniem, że liczba tych osób winna zabezpieczać prawidłową, kompleksową oraz zgodą ze wskazanym zakresem realizację usługi na rzecz Biuro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach.

 

Biuro Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000087037, REGON 272254793, NIP 634 100 34 22) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację usługi obsługi prawnej Spółki oraz zastępstwa procesowego. Warunki określające zakres oferty oraz procedury jej złożenia przedstawione zostały poniżej

1) Zakres przedmiotowy oferty.
Kompleksowa obsługa prawna Zleceniodawcy – „BIURO CENTRUM” Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie spraw związanych ze sporządzaniem opinii i analiz prawnych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz procesowego i poza procesowego prowadzenia spraw, a także prowadzenia innych spraw bieżących, wyżej nieujętych.
W zakres oferowanych usług winno wchodzić między innymi:
a) Doradztwo prawne, polegające na:
• Sporządzaniu opinii prawnych o tematyce zleconej przez „Biuro Centrum” Sp. z o.o.,
• Sporządzaniu pism, we wszystkich rodzajach postępowań, związanych z przedmiotem zlecenia,
• Sporządzaniu projektów umów, opiniowaniu przedłożonych przez podmioty trzecie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną przez Biuro Centrum Sp. z o.o. działalnością gospodarczą,
• Sporządzanie wniosków oraz wszelkich innych pism wymaganych dla obsługi zleconych zadań,
• Realizacji wszelkich innych czynności, zgodnie z wytycznymi „Biuro Centrum” Sp. z o.o.
b) Zastępstwo procesowe (w przypadku oferty składanej przez adwokata lub spółkę, w której wspólnikami/partnerami są wyłącznie adwokaci, zastępstwo winno umożliwiać udzielenie upoważnienia aplikantowi radcowskiemu, tj. uwzględniać wymogi z tym związane przewidziane w ustawie z dnia 26 maja 1982r. o adwokaturze), w szczególności polegające na:
• Reprezentacji Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych,
• Reprezentacji Zleceniodawcy przed właściwymi jednostkami administracji publicznej,
• Reprezentacji klienta oraz pracowników i przedstawicieli klienta przed Sądami Powszechnymi, Sądami Administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich rodzajach postępowań,
• Reprezentowania zleceniodawcy przed Sądem Polubownym i w postępowaniu mediacyjnym,
• Sporządzaniu pozwów, wniosków i pism procesowych w postępowaniu przed Sądami Powszechnymi i Polubownymi,
• Sporządzaniu i wnoszeniu prawem przewidzianych środków zaskarżenia, a to m.in. apelacji, sprzeciwów, zarzutów, etc.
• Stosowaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia a to kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania,
• Sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Zleceniodawcy,
• Sporządzaniu pism procesowych i wniosków w postępowaniu karnym,
• Reprezentacji Zleceniodawcy przed innymi, niż wskazane wyżej organami administracyjnymi, w tym organami podatkowymi,
• Sporządzaniu pism w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,
• Sporządzaniu wniosków o interpretację w postępowaniu administracyjnym,
• Sporządzaniu środków zaskarżenia w sprawach administracyjnych, a to odwołań od decyzji do organu wyższej instancji, skarg na decyzje organów do sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych etc.
c) Doradztwo biznesowe, obejmujące w szczególności:
• Prowadzenie rozmów z partnerami handlowymi Zleceniodawcy w jego imieniu,
• Reprezentację Klienta podczas negocjacji, spotkań, konferencji, itp., w tym zagranicznych,
• Nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi podmiotami w Polsce i za granicą,
• Inne zlecone lub wymagane okolicznościami zadania w interesie Klienta.
d) Działanie na rzecz i w interesie zleceniodawcy w zakresie nieujętym w punktach poprzedzających, a wyznaczonym obowiązkami zawodowymi i etyką zawodową adwokata/radcy prawnego.

2) Wynagrodzenie
Oferta winna uwzględniać:
a) Stawkę godzinową netto przy założeniu 16 (słownie: szesnastu) godzin realizacji wyżej wymienionych czynności doradczych w skali miesiąca,
b) Stawkę godzinową netto po przekroczeniu wskazanej wyżej ilości godzin realizacji czynności doradczych w skali miesiąca.

3) Kryteria oceny oferty
a) 80% - cena za realizację usługi,
b) 20% - doświadczenie oferenta w zakresie obsługi prawnej spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz świadczenie innych, aniżeli wskazane powyżej, usług doradczych na rzecz wyżej wymienionych podmiotów.

4) Termin i sposób złożenia oferty oraz termin rozstrzygnięcia wyboru oferty.

Oferty winny być złożone w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Obsługa prawna – oferta”. Oferty mogą być:
- złożone osobiście w Sekretariacie „Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach
  lub
- przesłane drogą pocztową na adres: Sekretariat „Biuro Centrum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Termin składania ofert upływa w dniu 09 czerwca 2017 r. (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia wyboru oferty 20 czerwiec 2017 r.

5) „Biuro Centrum” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwości odwołania postępowania, odstąpienia od postępowania bądź braku rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać, kierując stosowne zapytanie drogą elektroniczną na adres: r.krzeszowiak@biurocentrum.com.pl

 Katowice, 30 maja 2017 r.

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu przeszklonej elewacji południowo-zachodniej części niskiej – segment C obiektu „Biuro Centrum”. Remont ma obejmować wymianę przeszklenia oraz systemu ściany słupowo-ryglowej.Wyremontowana elewacja musi spełniać nw. parametry i normy:

 1. Przeszklenie:
  • Minimalizacja strat ciepła, współczynnik przenikania ciepła Ug-0,5 W/m2K,
  • Maksymalizacja pozyskiwania doświetlenia wnętrza, współczynnik przenikania światła Lt = 0,54,
  • Eliminacja zjawiska przegrzewania wnętrza pomieszczenia, współczynnik promieniowania słonecznego g = 0,3,
  • Bezpieczeństwo szyb, szkło o odporności na rozbicie bądź przebicie wg EN 356 – P4A.
 2. System ściany słupowo-ryglowej:
  • Współczynnik izolacyjności termicznej przenikalności Uf = 0,8 ÷ 1,27 W/m2K,
  • Infiltracje powietrza: klasa AE 1200, EN 12152,
  • Szczelność na wodę opadową: klasa RE 1500, EN 12154,
  • Odporność na obciążenia wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116 : 2002.
  Oferta powinna zawierać:
 1. Cenę netto + Vat za wykonanie przedmiotowego remontu obejmującą robociznę i dostawy materiałów.
 2. Opis technologii i organizacji prac uwzględniające niezakłócone funkcjonowanie obiektu.
 3. Czas realizacji od podpisania umowy.
 4. Referencje z wykonania prac o podobnym charakterze.
 5. Okres gwarancji.
 6. Polisę ubezpieczeniową.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 08.06.2017 r.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.

W sprawie dodatkowych informacji i wizji obiektu proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

Katowice, 26.05.2017r.

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ul. Mickiewicza 29 ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi mycia i konserwacji elewacji wraz z powierzchniami szklanymi. Oferty obejmujące: 1) cenę za robociznę, 2) cenę za materiały pomocnicze, 3) czas realizacji, 4) referencje, prosimy składać do 30 marca 2017 roku w biurze Spółki (pok. 189). W załączeniu publikujemy przedmiar robót dla przedmiotowej usługi. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Kochańską – specjalistą ds. techniczno-eksploatacyjnych tel. 32/207 2182. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postepowania ogłaszający nie ponosi kosztów postepowania.

Biuro Centrum Sp. z o.o. w Katowicach ul. Mickiewicza 29 ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji na świadczenie obsługi obiektu „Biuro Centrum” w zakresie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferty z opisem prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i oferowanym zakresem usług oraz miesięcznym wynagrodzeniem brutto za świadczone usługi prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 10.03.2017 r.

Przy wyborze ofert, Spółka będzie się kierowała oferowanym wynagrodzeniem za świadczone usługi oraz kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie obsługi lub nadzorowaniem stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.

W sprawie dodatkowych informacji i wizji obiektu proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowak tel. 32 207-21-82.